Bokförlaget h:ström - Text & Kultur

Tidskriften Subaltern

Tidskriften Subaltern verkar tvärkulturellt i ett gränsland mellan filosofi, politik, litteratur och andra uttrycksformer. Siktet är inställt på kartans vita fläckar och uppdraget introducerande, ifrågasättande, folkbildande och inspirerande. Ambitionen är att föra en idédiskussion med högt i tak, och strikt eklektiskt varva etablerat och oetablerat, högt och lågt, teoretiskt och tillämpat, i ett försök att kasta ljus på det bortglömda och det ännu icke upptäckta.

Subaltern utkommer med fyra nummer per år (i dagsläget ofta med två enkelnummer och ett dubbelnummer). En helårsprenumeration kostar 280 kr (lösnummer kostar 90 kr/120 kr). 

Redaktör och ansvarig utgivare: Martin Bergqvist

Välkommen som prenumerant, anmäl dig här...

Subaltern · 2015, #2 : Efter dockorna

Subaltern · 2015, #2 : Efter dockorna

Varje ålder i människosläktets historia tycks ha varit en dockålder. Vi vet inte med exakthet när någon av våra förfäder eller släktingar för första gången bröt kvistarna av en gren och gav den drag av mänskligt eller djuriskt liv. Men vi vet att dockan, må det vara som leksak eller gudabild, sedan dess har följt oss som en ständig följeslagare och vidgat vår inbillningskraft.

Androider, automater, idoler, ikoner, fetischer, figuriner, sexdockor, mannekänger, marionetter, statyer, totemfigurer, robotar – alla dessa dockor visar den tillsynes oöverskådliga mängd användningsområden som vår arts äldsta leksak medfört. 
Länge gick dockorna i våra spår. Vi var deras mästare. Men ska vi tro vår samtids mest ihärdiga och oroväckande rykten håller...

Läs mer: Subaltern · 2015, #2 : Efter dockorna
80 kr

SUBALTERN · 2015, #1 : Sorgens tid

SUBALTERN · 2015, #1 : Sorgens tid

Sorgen utgör ett grundläggande livsvillkor, och vi betraktar den gärna som oproblematisk, naturlig och med självklarhet given oss. Detta är emellertid en föreställning som man på flera håll har velat komplicera – inte minst i förlängningen av den psykoanalytiska teoribildningen. 

I en bred introduktion till denna kritiska strömning presenteras ett antal tänkare som på olika sätt har tagit frågan om sorg som utgångspunkt för en kritisk analys av tillvaron. Vid sidan av de filosofiska texterna återfinns också en rad histori­ska och skönlitterära punktnedslag i vilka dag­boken, poetiken och medicinalhandboken erbjuder ytterligare perspektiv på sorgens natur.

...

Läs mer: SUBALTERN · 2015, #1 : Sorgens tid
80 kr

Subaltern · 2014, #4 : Eld och ande

Subaltern · 2014, #4 : Eld och ande

Ryktet om det gudomliga har trots många dödförklaringar knappast tystnat. Det ljuder i mediernas rapporter från krigs- och oros­härdar, i populärkulturen och i det klassiska arvet, i folkvimlet och i det fördolda. 

Vi d­elar fort­farande värld med gudar och gud­om­ligheter av olika slag och valör. De närmar sig oss när vi minst anar det och kräver sin tribut, pockar på uppmärksamheten. Med namnet Gud stava­s det outsägliga såväl som det konkreta fram, om det så sker från en troende horisont eller ej – likgiltig lämnas ingen.

Vilka frågor ställer detta det största av frågetecken till oss,...

Läs mer: Subaltern · 2014, #4 : Eld och ande
80 kr

Subaltern · 2014, #2-3 : Nässlans frön

Subaltern · 2014, #2-3 : Nässlans frön

Frågan om det goda livet, nära förbunden med den om friheten, ser olika ut från tid till annan men förblir lika trängande, lika central. Kring den välvs inte bara enskilda öden utan också ideologier, levnadsmönster och statsbildningar.

Vid föreställningarna om det goda livet drabbar hedonismen samman med avhållsamheten, det offentliga med det privata, kulturen med naturen.

Lyckan och friheten är allmänt åtrådda men är samtidigt ofta omgärdade av förgivettaganden och en avsaknad av kritisk reflektion. Hur ser dessa storheter ut, och vad vill vi egentligen med dem? 

I texter som bland annat försöker utröna sinnesfridens grunder, vad som gör livet värt att leva och som redogör för den existentiella liberalismen, ges ett bidrag till förståelsen av detta på samma gång personliga och djupt gemensamma fält.

”Vad levde han då av härute där mänskan icke fanns? Kanske nässlans frön?” – ”Solrök”, August Strindberg

Läs mer: Subaltern · 2014, #2-3 : Nässlans frön
120 kr

Subaltern · 2014, #1 : I drömmars rov

Subaltern · 2014, #1 : I drömmars rov

I drömmen lånar sömnen berättelsens och bild­ens form. Den är platsen för dramatiska skeenden, förvrängningar, varsel om kommande tilldragelser. En parallell tillvaro, ständigt återbesökt men varje gång ny.

Under antiken tillskrevs drömmen ofta en p­olitisk innebörd och betraktades som ett verktyg att förutse framtiden med. Den tidig­a kristen­domen såg i stället drömmen som ett slagfält där den eviga striden mella­n Gud och Djävulen fördes; drömmar och visioner kunde förvisso ge kunskap om det gudomliga men var o­ftare skickade av ondskans makter.

Drömmen sågs dock inte, som hos...

Läs mer: Subaltern · 2014, #1 : I drömmars rov
80 kr

Subaltern · 2013, #3-4 : Mytens ljus

Subaltern · 2013, #3-4 : Mytens ljus

Myten, anmärker den ungerske filologen Karl Kerényi, är en paradox som inrymmer både förflutenhet och a­ktualitet, den är på en gång fjärran och närliggande.

Själva ordet har sin grund i grekiskans muthos, som kommer ur den ljudhärmande etymologiska roten mu, ”ljuda, tona”. Myten ljudar med ljudet av sanning, om denna så berättar om den myllrande kretsen av gudar, världens uppkomst eller skapelsens slutmål, men gränsar – beroende på perspektivet – också ständigt till fabeln, sagan och skenet.

Vår tid producerar sina egna myter, men upprätthåller också ett band till dessa forna skapelseberättelser, världsförklaringar och hägrande riken. Apollon och Dio­­nysos må vara mytologiska gestalter – likväl är apolloniska och dionysiska principer tillämpbara inom såväl samlivet som samhällsbyggandet. Döden må v­ara en fråga som relativt smärtfritt kan...

Läs mer: Subaltern · 2013, #3-4 : Mytens ljus
120 kr

Subaltern · 2013, #2 : Offentligt och avskilt

Subaltern · 2013, #2 : Offentligt och avskilt

Det offentliga och det avskilda, makten och maktlösheten. Snarare än skilda poler är det tal om ömsesidiga storheter, vars spår ständigt korsar varandra – i det politiska livet, i medierna, i det privata. Makten verka­r såväl i det offentliga som i det avskilda och be­höver pendel­rörelsen för att göra sig gällande. Den fruktar de förment maktlösa men är samtidigt beroende av deras bifall. Av röstare, konsumenter, undersåtar, som kan bekräfta tingens ordning.

Varför ger människor makten sitt bifall? frågar sig Carl Schmitt i en dialog kring maktens väsen, och svara­r: ”I några fall av tillit, i andra av fruktan, ibland av hopp, i­bland av förtvivlan. Alltid behöver de emellertid skydd och söker detta skydd hos makten.” Vår tids sökande efter skydd och inflytande sker inte sälla­n i den offent­liga sfären, där privilegier delas ut enligt...

Läs mer: Subaltern · 2013, #2 : Offentligt och avskilt
80 kr

Subaltern · 2013, #1

Subaltern · 2013, #1

Översättning tycks fordra en dubbel trohet: mot bokstaven och mot anden, mot avsändaren och mottagaren, mot originalspråket och det mottagande språket. En kluvenhet som antyder något om gränslandets allvar och åtminstone synbara hopplöshet. 

Det finns något försåtligt självklart i denna uppfattning, där läsaren också tvingas välja sida. Verkets principiella oöversättbarhet ställs mot en översättning som inte visar några spår av att vara översatt. Finns det något sätt att ta sig ur detta dödläge?

I slutändan handlar det om att ställa översättningens fråga. Oavsett om den bärande tanken är översättningens...

Läs mer: Subaltern · 2013, #1
Subaltern · 2012, #4

Estetik, menar begreppets fader Alexander Gottlieb Baumgarten (1714–1762), är ”den sinnliga varseblivningens vetenskap”. I lika hög grad som den är en ram för reflektioner kring de fria konsterna utgör estetiken för honom en teori om människans varseblivning, hennes minnen, hennes fantasier. Genom estetiken slås en kil i rationalismens negativa syn på de mänskliga sinnena som kunskapsförmedlare (”alla villfarelsers moder”); en undre kunskapslära, tidigare förbisedd, avtäcks. 

”Bara i det sinnliga livet ges det värld, och bara som sinnligt liv är vi i världen”, skriver den italienska filosofen Emanuele Coccia. Denna i-världen-varo är avhängig våra sinnen, exempelvis synen, som Joseph Addison (1672–1719) i en essä beskrivit som en mer utsökt typ av känsel ”som utbreder sig själv över ett oändligt antal kroppar, inbegriper de största...

Läs mer: Subaltern · 2012, #4
80 kr

Subaltern · 2012, #2-3

Hemsökelsens problem och spökets dilemma har ständigt plågat losoferna, konstnärerna och poeterna. De gäckande frågorna rör bland annat vart de döda tar vägen, om det nns någonting som överlever livet, om spöket är detsamma som anden.

Enligt vänsterhegelianen Max Stirner (1806-1856) tror människan fortfarande på spöken. Religionernas och ideologiernas fantasmer om Gud och Människan inger henne vanföreställningar och förvägrar henne möjligheten att leva ett jordiskt liv. En tillvaro som inte ger upp den världsliga härligheten för vidskeplighetens illusoriska skatter. Är det emellertid möjligt eller ens...

Läs mer: Subaltern · 2012, #2-3
120 kr

Subaltern · 2012, #1

Årets första nummer av Subaltern ägnar sin fulla uppmärksamhet åt (skön)litteraturen.  

Ett block med nyskriven poesi av bland annat Birgitta Lillpers och Erik Bergqvist samsas med översättningar och introduktioner av Alessandra Cava, Amelia Rosselli och Barbara Guest. Den rumsliga utopin hos Peter Weiss och andra möter Walter Benjamins sysslande med fantasins färger. Därtill texter om och av den belgiske kritikern och teoretikern Max Loreau, målningar av Etta Säfve...

Läs mer: Subaltern · 2012, #1
80 kr

Subaltern · 2011, #4

Nr 4, 2011, av Subaltern bearbetar civilisationer. Det rådande insisterar på kulturen, på civilisation. Framsteget och utvecklingen är fortfarande bländande storheter, hållfasta suggestioner...  

"I människans väsen finns en ociviliserbar kärna", menar den tyske konservative tänkaren Arnold Gehlen i ett före­drag från 1975. Han citerar inkännande Freuds ord i Das Unbehagen in der Kultur om att "det är svårt för människan att bli lycklig i kulturen".

Kanske är olyckan sprungen ur civilisationen själv, som tycks havande inte bara med underverk utan också...

Läs mer: Subaltern · 2011, #4
80 kr

Subaltern · 2011, #3

Änglar framträder i mellanrummen. Mellan människovärld och transcendens, mellan tider, makter och viljor. Ena s­tunden vakande över den fattige som tigger på gatan, andra stunden indragna i våldsamma himmelska uppgörelser.  

De filosofiska och religiösa traditionerna tilldelar dem en mängd arbetsuppgifter: de närvarar vid försvinnanden, materialiseras i stunder av befruktelse och födelse, härskar över f­olken, tilldelar människan ett förnuft. De viskar till och med hotet om fördömelse i hennes öra.

John Donn­e kallade dem Guds äldsta söner, "himlens gåtor och tankens bryderier",...

Läs mer: Subaltern · 2011, #3
80 kr

Subaltern · 2011, #1-2

I detta dubbelnummer vigt åt litteraturen publiceras Maurice Blanchots essä om sirenernas sång tillsammans med en fyllig presentation av avantgardesammanslutningen Wiener Gruppe och mycket mer.  

Vad var sirenernas sång för ett slags sång? frågar sig Maurice Blanchot i en essä från 1959. Han svarar: en sång som hos den som lyssnade till den väckte en gränslös lust att sjunka, som under normala omständigheter inte kunde tillfredsställas.

Lusten att sjunka – vägen in i natt, i död. Obruten vila. Blanchot förebrår Odysseus hans ”självsäkra feghet”....

Läs mer: Subaltern · 2011, #1-2
120 kr

Subaltern · 2010, #3

"Vad är världen?" är en av frågorna som skulle kunna ledsaga läsaren av detta nummer av Subaltern.  

"Vad är världen?" är en av frågorna som skulle kunna ledsaga läsaren av detta nummer av Subaltern.

I den antika kommentaren om skapelsens uppbyggnad, Om Kosmos, beskrivs världen som en harmonisk helhet med jorden i centrum omgiven av planeterna, stjärnorna och den orörde röraren: Gud. Kontrasten är stor till den judiske filosofen Franz Rosenzweig, som tecknar en bild...

Läs mer: Subaltern · 2010, #3
80 kr

Subaltern · 2010, #2

Kännetecknas samhället av en total politisering av tillvaron? Eller är det tvärtom så att den moderna demokratin fungerar avpolitiserande?  

"Ett politiskt parti är en apparat för framställning av kollektiva lidelser", skrev filosofen och aktivisten Simone Weil när hon några få månader före sin död utvärderade det parlamentariska partisystemet. För Weil innebar varje politiskt parti en organisation som utövar ett kollektivt tryck på sina medlemmars sätt att tänka, och dess mål är att ohämmat växa. Detta...

Läs mer: Subaltern · 2010, #2
80 kr

Subaltern · 2010, #1

Kanske kan denna vandring i förnuftets gränszoner, ett område som alltid tycks ha väntat på sina stigfinnare, vara ingången till detta nummer av Subaltern.  

I Brev till en vän skriver den buddhistiske läromästaren Nagarjuna att det finns fyra sorters människor: de som går från ljus till starkare ljus, de som går från mörker till än djupare mörker, de som går från ljus till mörker och så de som går från mörker till ljus. Säkert tillhörde Nagarjunas egen läromästare - den överbeskyddade fursteson som blev Buddha...

Läs mer: Subaltern · 2010, #1
Subaltern · 2009, #3

Lidandet, närheten till döden och intet är vad som förenar texterna i detta nummer – oavsett om de är politiska, poetiska eller strikt filosofiska –, skrivna som de är i relation till en värld som förlorat hoppet om försoning.
 

Den åttonde juni 1949 citerar den finländska författaren Mirjam Tuominen konstnären och poeten Henri Michaux i sin dagbok: ”Pengar! Pengar, jag skall en dag tala om er. Det finns inte en poet i detta sekel som inte kommer att ge besked om sitt förhållande till pengar. Så långt tillbaka jag kan se är mitt liv i detta halsjärn.”

Penningens betydelse för våra liv...

Läs mer: Subaltern · 2009, #3
80 kr

Subaltern · 2009, #2

Innehåller bland annat Isabelle Eberhardts dagböcker, japansk reduktionism, seriekonst från 1916... Medverkar gör Diana Cohen Agrest, Per Banö, William Hutson, David Liljemark, Guido Ceronetti.
 

Isabelle Eberhardts dagböcker / tristessens idéhistoria / musik: väggnoise; japansk reduktionism; Pauline Oliveros – elektronmusikpionjär / från magasinet: Sture Lönnerstrands ”incestrala” diktning / arbetsdagboken / Simsons och Chois äventyr – seriekonst från 1916 / Frihetens tyranni – individualism och språkligt överflöd / Guido Ceronetti – I väntan på Någon /...

Läs mer: Subaltern · 2009, #2
80 kr

Subaltern · 2009, #1

Snarare än att rekonstruera en idéhistorisk exposé över messianismen erbjuder detta nummer ett antal nedslag i dess politiska, teologiska, filosofiska, religiösa och poetologiska spänningsfält.

Anna Achmatova har i en dikt skrivit att det "kommande mognar i det förgångna / det förgångna pyr i vår samtid". Man skulle kunna läsa dessa verser som ett precist uttryck för den
messianska tidslighet som står i fokus för föreliggande nummer av Subaltern. Messianismen är nämligen inriktad på framtiden men bestämd av samtiden och det förgångna. Under tusentals år...

Läs mer: Subaltern · 2009, #1
80 kr

Subaltern · 2008 - #3

Rosa von Praunheim – perversionens antropolog; Jonas Mekas och experimentfilmen; Fantômas – mästerbrottsling på stumfilmsduken; Peter Whitehead special; Alien-filmerna och sexualiteten: ett teologiskt perspektiv; William Burroughs och Decoder; minnesförlusten som narrativ motor i samtidsfilmen; Kubricks The Shining i poetisk essä; filmade och ofilmade filmmanus; filmretrofili; nyskrivna filmdikter, skräck, anime m.m.

Medverkande: Roger Wilson, Lotta Lotass, Peter Whitehead, Viktor Johansson, Martin Kristenson, Kristoffer Noheden, Beata Berggren, Carl Abrahamsson, Leif Holmstrand, Daniel Gahnertz, Julia Szulc, Christian Ekvall, Richard Julin, Timja Femling, Martin Bryder, Mattias Löfroth, Rickard Daun, Ilse Ruppert, Ola Sigurdson.
 

Läs mer: Subaltern · 2008 - #3
80 kr

Subaltern · 2008 - #2

I detta renodlat skönlitterära nummer av Subaltern står novellen i centrum. Ett brett spektrum av samtida författare, från väletablerade till purfärska, bidrar med nyskrivna alster.

Varje text har i sin tur parats ihop med en utvald bildkonstnär eller illustratör – i vad som förhoppningsvis blivit ett fruktsamt möte.

Medverkande: Mats Kolmisoppi, Anna-Karin Selberg, Ida Säll, Leif Holmstrand, Jack Meyrold, Anne-Marie Berglund, Magnus Hedlund, Ingrid Forsler, Stefan Lindberg, Henrik Bromander, Jarboe, Beate Grimsrud och Refik Li ina. bild Peter...

Läs mer: Subaltern · 2008 - #2
80 kr

Subaltern · 2008 - #1

Alexander Trocchi – de inre rymdernas kosmonaut, en författarintroduktion | Institutet och teaterns självbild | arbetsvägran – André Gorz in memoriam (1923–2007) | m.m.

Medverkande: Eva Ström, Mats Söderlund, Fredrik Wiklund, Kristian Carlsson, Sara Hallström, Vanja Larberg, Ludvig Uhlbors, Marja-Leena Sillanpää, Arthur Isfelt, Mårten Björk, Martin Bergqvist, Ann Hallström, Elias Wraak, Andreas Nilsson, Vendela Fredricson, Lina Hagelbäck Brask, Martin Bladh, Daniel Westerlund, Interacting Arts, Martin Jacobson, Ragnar Persson, Susanne Johansson,...

Läs mer: Subaltern · 2008 - #1
Subaltern · 2007 - #1 · Ryssland

Subaltern - Tidskrift för subversiv litteratur och kultur. #1 - 2007 är dedicerat till Ryssland.  

I årets första nummer av Subaltern har redaktionen snörat vinterkängorna och begett sig österut för att fiska i de underjordiska strömmarna i Moskva och S:t Petersburg.

Läsaren lämnas att hämta mod i ett virrvarr av rysk elektronisk musik, Lev Sjestovs religiösa grubblerier, punk och gatupoesi, Tarkovskijs filmestetik, terrorismen i den ryska...

Läs mer: Subaltern · 2007 - #1 · Ryssland
Subaltern · 2007 - #2 · Utopi

Med kikarsiktet inställt på landet som inte är - Utopin - världarna bortom dagens rostiga fjättrar, serverar Subaltern ett späckat temanummer som blandar högt och lågt, viktigt och flyktigt, strängt och förlåtande. 

Läs om al-Qa'ida och utopiska strömningar i islam, Joseph Beuys och medborgarlön, nyskrivna sf-noveller, svenskt 1800-tals feministiska visioner, läsningar av Kittler, Erik Beckman och Willy Kyrklund, nyöversatt lyrik, Ernst Bloch och det ännu icke-medvetna, Antonin Artauds teaterrevolution, Pentti Linkola och Djupekologin, Khadaffis Gröna Boken - och inte minst Axel Danielssons...

Läs mer: Subaltern · 2007 - #2 · Utopi
80 kr

Subaltern · 2007 - #3 · Sverigeguiden

En guide genom Sverige för att finna de mest intressanta platserna, från Österlen i söder till Kiruna i norr.

Den här gången guidar vi genom Sverige för att finna de mest intressanta platserna, från Österlen i söder till Kiruna i norr...

Guidar gör Einar Askestad, Vendela Fredricson, Lars Vilks, Zac O'Yeah, Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Jonas Örtemark, Pär Thörn, Linn Hansén, Nikanor Teratologen, Elin Mörkberg, Stefan Hammarén, Christian Ekvall, David Liljemark, Patrik...

Läs mer: Subaltern · 2007 - #3 · Sverigeguiden
Subaltern · 2006 - #1 · Erotika

Samtiden sprudlar av snusk – i tidningar, på TV och på gator – bara att ta för sig. Det genomtränger luften som tunn, gasformig sperma.  

Snusket har satt sig på reklampelare, bakat sig in i husväggarna, till och med i kyrkmurar. Det är tjockt som ludd och blåser omkring som pollen, fastnar på kläderna, sätter sig i håret, täpper till luftvägarna. Det driver människan planlöst framåt, kuvar civilisationer och håller uppe hela världsekonomin. Lägga ett skimrande hölje över spektaklet? Aldrig i livet!

...

 

Läs mer: Subaltern · 2006 - #1 · Erotika
120 kr

Subaltern · 2005 - #1 · Amerika

SUBALTERN [amerika] är en hetsig analys av den kontinent som har mest inflytande över våra liv och vår moderna historia.  

Här blandas essäer, skönlitteratur och dugliga doser nydanande lyrik, tillsammans med intervjuer, författarporträtt, reseskildringar, kåserier, konspirationsteorier, filmkritik, musikteori, notiser och illustrationskonst.

Med texter av Malte Persson • Nicolás Gómez Dávila • Malga Kubiak • Torbjörn Elensky • Lisa Carver • Bill Nilsson • Carl Abrahamsson •...

Läs mer: Subaltern · 2005 - #1 · Amerika
Subaltern · 2004 - #1 · Apokalyps

Till denna första antologi har en väl avvägd blandning av etablerade kulturpersonligheter och debutanter – alla med olika infallsvinklar och med en egen särpräglad stil – inbjudits att ta avstamp från ett första tema. 

Blicken hålls fixerad vid västerlandets dystra, dystopiska hjärta. Begreppet Apokalyps tolkas fritt med hjälp av många av litteraturens former och genrer, jämte ett galleri bildkonst. Interpretationerna är allt från religiösa, politiska, moraliska till erotiska.

Med texter av Bo I. Cavefors • Torbjörn Säfve • Martin Häggkvist • Pernilla Berglund • Elias...

Läs mer: Subaltern · 2004 - #1 · Apokalyps
120 kr

Bli h:strömare

- få 50 % rabatt

på alla våra böcker.

Mer information, klicka här...

Välkommen som
prenumerant på

Subaltern

- tidskriften för
subkulturella strömningar.

Klicka här för mer information

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Enhetsfrakt

Vi tillämpar enhetsfrakt - beställ så många böcker du vill och betala endast 35 kr i frakt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna
per telefon eller epost:

 

Antikvariatet & Bokhandeln
finndinbok.se

Johan Hammarström
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 1

 

Tryckeriet
Johan Hammarström
Anette Hellberg (tjl)
Marcus Nilsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn. 090 - 145 405, ankn 2

 

Administration
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bokförlaget
Försäljning | Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Redaktör | Adam Persson*
Tfn. 090 - 343 19 93
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Apropå manuskript till förlaget, se nedan.*

 

Tidningen Kulturen

Se kontaktuppgifter på www.tidningenkulturen.se

 

Oberoende bokinformation
vårensböcker.se

höstensböcker.se

Mer information på www.obi.se
Johan Hammarström
Tfn. 090 - 145 405, ankn 3
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

* Just nu har vi manusstopp. Vi accepterar dock förhandsfinansierade manus till vår serie Akademi. Skicka aldrig fysiska manuskript. Vi returnerar inte manuskript, om det inte överenskommits i förväg.